Privacy

Privacyverklaring AH Fysio Sneek
gevestigd aan: Lemmerweg 43, 8601 EX, Sneek;

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
AH Fysio Sneek verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Bankrekeningnummer
 • Verzekeringsgegevens
 • burgerservicenummer (BSN)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
AH Fysio Sneek verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • gezondheid
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar

De website van AH Fysio Sneek
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ahfysiosneek.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
AH Fysio Sneek verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u (af) te leveren
 • AH Fysio Sneek verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte of voor de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Geautomatiseerde besluitvorming
AH Fysio Sneek neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
AH Fysio Sneek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Gezondheidsgegevens: Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst. 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).
Financiële gegevens: Hiervoor geld een bewaartermijn van 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
AH Fysio Sneek deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. AH Fysio Sneek blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt AH Fysio Sneek uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
AH Fysio Sneek gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen, overdracht of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Vernietigingsrecht
U kan ons verzoeken (een deel van) van uw dossier te laten vernietigen. Op het moment dat u de aanspraak doet op dit recht moet dit verzoek binnen 3 maanden worden voldaan. De wet stelt de eis dat de gezondheidsgegevens in ieder geval na 15 jaar moeten worden vernietigd. In speciale situaties (bijvoorbeeld patiënten met een chronische ziekte) vervalt deze plicht.

In verband met mogelijke controles van de belastingdienst of verzekeraar worden financiele gegevens apart opgeslagen. Deze gegevens worden 7 jaar bewaard zoals de wet dit verplicht.

Recht op inzage
U heeft recht op inzage van uw dossier. Op een verzoek tot inzage zal zo spoedig mogelijk worden ingegaan, in elk geval binnen een maand. Voor het opstellen van het dossier kan een kostenvergoeding worden gevraagd (kopieer- of administratiekosten en werktijd).

Recht op aanpassingen
U heeft het recht op correctie van uw dossier. Ook voegen wij desgevraagd een door de patiënt afgegeven verklaring aan het patiëntendossier toe. Op deze wijze kan u bij verschil van mening bijvoorbeeld uw eigen visie in het patiëntendossier laten opnemen. De fysiotherapeut zal die verklaring in dat geval toevoegen aan het dossier.

Overdracht
U heeft het recht van gegevensoverdracht. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Verzoek indienen
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ahfysiosneek.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Klachten omtrent omgang persoonsgegevens
AH Fysio Sneek wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
AH Fysio Sneek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via de telefoon: 0515-411552 of via info@ahfysiosneek.nl.

AH Fysio Sneek heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een up-to-date virusscanner en een goede firewall.
 • Encryptie, al onze apparaten (computers, laptops, tablets en telefoons) zijn voorzien van encryptietechnieken. Mochten wij een apparaat kwijt raken of deze wordt gestolen zijn de bestanden welke op het apparaat staan niet toegankelijk.
 • TLS (Transport Layer Security) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • SPF gebruiken wij om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Contactgegevens:
https://www.ahfysiosneek.nl/
van Giffenstraat 6
8601 EX Sneek
0515-411552
info@ahfysiosneek.nl